Årsberetning ABM-media 2017

ÅRSBERETNING 2017

Om virksomheten

ABM Media AS ble etablert 8.11 2006 og er eid av Høgskolen i Oslo og Akershus (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (45 %) og  Arkivforbundet (10 %).  ABM-media AS driver sin virksomhet fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, 0130 Oslo.  Redaktørene for tidsskriftene Museumsnytt og Bok og Bibliotek har kontorer i Universitetsgata 14 samlokalisert med Norsk Bibliotekforening og Norges museumsforbund.

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har i 2017 utgitt tidsskriftene Bok og bibliotek, Museumsnytt og Tidsskriftet Arkiv.no (digitalt).

ABM-media har fått helt nye nettsider i 2017 med bl.a. en ny bestillingsmodul.

Bok og bibliotek er utgitt med 6 nr i 2017. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet. Ansvarlig redaktør er Odd Letnes.

Museumsnytt er utgitt med 5 nummer i 2017. Tidsskriftet har fått helt nye nettsider i 2017. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet.  Ansvarlig redaktør er Signy Norendal.

Tidsskriftet Arkiv.no har vitenskapelig godkjenning på nivå 1. De første artiklene med slik godkjenning ble publisert i 2011. Det er publisert 3 artikler og en bokmelding i tidsskriftet i 2017. Ansvarlig redaktør er Gudmund Valderhaug.

ABM-media as (forlagsvirksomheten) har utgitt 3 publikasjon i 2017:  Festskrift til Arne Skivenes; Ellingsen/Lilleaas: Gender equality in the norwegian armed forces og Øyvind Frisvold: Bibliotek og offentlig informasjon (ny utgave).

 

Organisasjon

ABM Media AS hadde ved utgangen av 2017 2 heltidsansatte. I tillegg er det inngått en avtale med Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus om å utføre daglig leder-oppgaver (Lars Egeland) samt at Kristin Larsen ved HIOA utfører regnskapsoppgaver og arbeid for forlagsvirksomheten.

 

Styret og styrets arbeid

Styret har i 2017 hatt 2 styremøter og behandlet 10 saker.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 8. mai 2017.

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 4. desember 2017. På ekstraordinær generalforsamling ble det gjort endring i eierstrukturen ved at Biblioteksentralen overdro sin aksje til Norges museumsforbund, vedtektene ble endret bl.a. ved at Nasjonalbiblioteket ikke lenger ønsket fast styreplass. I tillegg ble det valgt nytt styre.

Inntil ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2017, besto styret av:

–        Nils Pharo (leder), professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

–        Nina Granlund Sæther (nestleder), redaktør Hus & Bolig

–        Børge Hofset (fast møtende vara), adm. direktør, Biblioteksentralen AL,

–        Guri Hjeltnes, direktør Holocaustsenteret

–        Ketil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet

–        Ingjerd Skrede, informasjonsdirektør, Nasjonalbiblioteket

Fra 4. desember 2017 består styret av:   ? tittel

–        Styreleder Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvold 1814

–        Nestleder Heidi Meen, redaktør Arkheion

–        Styremedlem Nina Granlund Sæther, redaktør Hus & Bolig

–        Styremedlem Nils Pharo, professor OsloMet

–        Styremedlem Birgitte Kjos-Fonn, førsteamanuensis OsloMet

–        Varamedlem: Lars Emil Hansen, direktør Oslo Museum

 

Arbeidsmiljø og det ytre arbeidsmiljø

 Det har ikke vært sykefravær relatert til arbeidsforhold. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker i 2017.

Selskapet har pensjonsforsikring for de ansatte som tilfredsstiller krav om lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

 

Likestilling.

 Ved utgangen av 2017 var det ansatt en mann og en kvinne i ABM-media AS.  Det er ingen lønnsforskjeller i selskapet basert på kjønn.

 

Regnskap og resultatdisponering

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Regnskapet for 2017 gjelder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017.

ABM- media AS har et negativt regnskapsresultat for 2017 på kr 106.672,00

Fri egenkapital er fortsatt av et omfang som tillater investering i enkelttiltak for selskapets virksomheter.

Det har ikke inntrådt forhold i selskapet siden årsskiftet som påvirker resultatet, balansen eller selskapets stilling for øvrig.

Selskapets virksomhet medfører ikke noen finansiell risiko.  Selskapet driver heller ikke forskning eller utviklingsvirksomhet (FoU). For regnskapstall vises det til Resultatregnskap med noter.

Selskapet byttet regnskapsfører på slutten av 2016. Regnskapet for 2017 er ført av MPR regnskapsbyrå. Det har blant annet betydd at det er innført nye og mer digitaliserte rutiner for regnskapsføring.

 

 Selskapets framtidsutsikter

 ABM-media as har hatt et driftsår uten store problemer eller uforutsette hendelser.

Selskapet mottar tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til drift av Bok og Bibliotek, og fra Kulturrådet til drift av Museumsnytt. I tillegg er det inngått avtale med Norsk Bibliotekforening om et tilskudd mot at NBF får egne sider til organisasjonsstoff i Bok og Bibliotek og bladet sendes alle NBFs medlemmer. Norges museumsforbund betaler for at Museumsnytt sendes til Museumsforeningens medlemmer.

Selskapets forlagsvirksomhet synes stabil.  Denne virksomheten har vært selvfinansierende siden starten i 2008. Det er en økende interesse for utgivelser utover de faglige rammer som ligger i abm-begrepet. Styret har drøftet dette og vedtatt at utgivelsene kun skal være innenfor fagfeltet arkiv, bibliotek og museum.

Oslo, 31. desember 2017

  1. februar 2017

______________________                                               ________________________

Bård Frydenlund                                                      Heidi Meen

______________________                                               ________________________

Nils Pharo                                                                   Nina Granlund Sæther

______________________                                               ________________________

Birgitte Kjos-Fonn                                                  Lars Egeland