Årsberetning ABM-media 2014

ÅRSBERETNING 2014

Om virksomheten

ABM Media AS ble etablert 8.11 2006 og er eid av Høgskolen i Oslo og Akershus (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (44,75 %), Landslaget for lokal- og privatarkiv (10 %) og Biblioteksentralen AL (0, 25%).  ABM-media AS driver sin virksomhet fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, 0130 Oslo.  Redaktørene for tidsskriftene Museumsnytt og Bok og Bibliotek ble tidlig i 2011 samlokalisert i egne kontorer i Hegdehaugsveien 36A, 0352 Oslo.

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har i 2014 utgitt tidsskriftene Bok og bibliotek, Museumsnytt og Tidsskriftet Arkiv.no (digitalt).

Bok og bibliotek er utgitt med 6 nr i 2014. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet. Ansvarlig redaktør er Odd Letnes.

Museumsnytt er utgitt med 5 nummer i 2014. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet.  Ansvarlig redaktør er Signy Norendal.

Tidsskriftet Arkiv.no har vitenskapelig godkjenning på nivå 1. De første artiklene med slik godkjenning ble publisert i 2011. Tidsskriftet var uten aktivitet i 2013, men ble relansert på ny teknologisk plattform i desember 2014.

ABM-media as (forlagsvirksomheten) har utgitt 3 publikasjoner i 2014:

  • Åsulv Frøysnes:  Høgre utdanning 1994-2011 med vekt på virksomheten ved Høgskolen i Oslo (HiO) /
  • Berit Heir Bunkan:  Wilhelm Reich og Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen-tradisjonen i Norge : utviklingen fra interessegruppe til akademisk utdanning i årene 1956-2006
  • Helge Terland: Register over låntagere ved Deichmanske bibliotek 1789-1796

 

Organisasjon

ABM Media AS hadde ved utgangen av 2014 2 heltidsansatte. I tillegg var det inngått en avtale med Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus om å utføre daglig leder-oppgaver (Lars Egeland).

Styre og styrets arbeid

 Styret bestod ved utgangen av 2014 av

Grete Bergh (leder), høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nina Granlund Sæther (nestleder), redaktør Hus & Bolig

Børge Hofset (fast møtende vara), adm. direktør, Biblioteksentralen AL,

Inger Anne Hovland

Tom Oddby

Ingjerd Skrede, informasjonsdirektør, Nasjonalbiblioteket

 

Styret har i 2014 gjennomført 1 styreseminar og 5 styremøter og behandlet 30 saker.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 4. april 2014.

Arbeidsmiljø og det ytre arbeidsmiljø

 Det har vært noe sykefravær i selskapet i 2014, men det er ikke relatert til arbeidsforhold. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker i 2014. Det har vært permisjon som følge av omsorgsoppgaver i forbindelse med barns sykdom.

Selskapet har innført pensjonsforsikring for de ansatte som tilfredsstiller krav om lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling.

 Ved utgangen av 2014 var det ansatt en mann og en kvinne i ABM-media AS.  Det er ingen lønnsforskjeller i selskapet basert på kjønn.

 Regnskap og resultatdisponering

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Regnskapet for 2014 gjelder for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014.

ABM- media AS har et negativt regnskapsresultat for 2014 på kr 25 035.

Fri egenkapital er fortsatt av et omfang som tillater investering i enkelttiltak for selskapets virksomheter.

Styret innstiller på at årets overskudd tilføres annen egenkapital.    

Det har ikke inntrådt forhold i selskapet siden årsskiftet som påvirker resultatet, balansen eller selskapets stilling for øvrig.

Selskapets virksomhet medfører ikke noen finansiell risiko.  Selskapet driver heller ikke forskning eller utviklingsvirksomhet (FoU). For regnskapstall vises det til Resultatregnskap med noter.

 

Selskapets framtidsutsikter

 ABM-media as har hatt et uproblematisk driftsår. Vi har arbeidet med digital utgave av bladene Bok og Bibliotek og Museumsnytt, som vil bli lansert i 2015. I tillegg ble bladet Arkiv relansert med en konferanse som samlet mange deltakere fra arkivområdet. Nasjonalbiblioteket overtok i 2011 de forpliktelser som var nedfelt i avtalen mellom ABM-utvikling og ABM-media as, og selskapets nære framtid er sikret. Nasjonalbiblioteket vil videreføre sine forpliktelser.

Selskapets forlagsvirksomhet synes å være i stabil vekst.  Denne virksomheten har vært selvfinansierende siden starten i 2008, og det er en økende interesse for utgivelser utover de faglige rammer som ligger i abm-begrepet.

 

 

Oslo, 31. desember 2014

  1. april 2015

 

______________________                                               ________________________

Grete Bergh                                                                 Nina Granlund Sæther

______________________                                               ________________________

Ingjerd Skrede                                                           Tom Oddby

______________________                                               ________________________

Inger Anne Hovland                                                Børge Hofset

______________________

Lars Egeland