Årsmelding 2018

Om virksomheten

 

ABM Media AS ble etablert 8.11 2006 og er eid av OsloMet – storbyuniversitetet (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (45 %) og  Arkivforbundet (10 %).  ABM-media AS driver sin virksomhet fra OsloMet, Pilestredet 48, 0130 Oslo.  Redaktørene for tidsskriftene Museumsnytt og Bok og Bibliotek har kontorer i Universitetsgata 14 samlokalisert med Norsk Bibliotekforening og Norges museumsforbund.

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har i 2018 utgitt tidsskriftene Bok og bibliotek, Museumsnytt og Tidsskriftet Arkiv.no (digitalt).

 

ABM-media har egne nettsider.

 

Bok og bibliotek er utgitt med 5 nr i 2018. Etter vedtak i ABM-medias styre er antallet nummer redusert frå 6 til 5 i året. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet. Ansvarlig redaktør er Odd Letnes.

 

Museumsnytt er utgitt med 4 nummer i 2018. Tidsskriftet har fått helt nye nettsider i 2017 som oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet.  Ansvarlig redaktør er Signy Norendal.

 

Tidsskriftet Arkiv.no har vitenskapelig godkjenning på nivå 1. De første artiklene med slik godkjenning ble publisert i 2011. Det er ikke publisert noen artikler i 2018.

 

ABM-media as (forlagsvirksomheten) har ikke utgitt noen publikasjoner i 2018 men har solgt tidligere utgivelser for ca 50.000 kr.

 

Organisasjon

 

ABM Media AS hadde ved utgangen av 2018 2 heltidsansatte. I tillegg er det inngått en avtale med Læringssenter og bibliotek ved OsloMet om å utføre daglig leder-oppgaver (Lars Egeland) samt at Kristin larsen ved OsloMet utfører regnskapsoppgaver og arbeid for forlagsvirksomheten.

 

 

Styret og styrets arbeid

Styret har i 2018 hatt 4 styremøter og behandlet 20 saker.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 14. mai 2018.

 

Ekstraordinær generalforsamling  4. desember 2017 valgte følgende styre som ble gjenvalgt av ordinær generalforsamling 14. mai 2018:

  • Styreleder Bård Frydenlund
  • Nestleder Heidi Meen
  • Styremedlem Nina Granlund Sæther
  • Styremedlem Nils Pharo
  • Styremedlem Birgitte Kjos-Fonn
  • Varamedlem: Lars Emil Hansen

 

Arbeidsmiljø og det ytre arbeidsmiljø

 Det har ikke vært sykefravær relatert til arbeidsforhold. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker i 2018.

Selskapet har pensjonsforsikring for de ansatte som tilfredsstiller krav om lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

 

Likestilling.

 

Ved utgangen av 2018 var det ansatt en mann og en kvinne i ABM-media AS.  Det er ingen lønnsforskjeller i selskapet basert på kjønn.

 

Regnskap og resultatdisponering

 

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Regnskapet for 2018 gjelder for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018.

 

ABM- media AS har et positivt regnskapsresultat for 2018 på kr 366.435 som foreslås overført til fri egenkapital.

 

 

Fri egenkapital er fortsatt av et omfang som tillater investering i enkelttiltak for selskapets virksomheter.

 

Det har ikke inntrådt forhold i selskapet siden årsskiftet som påvirker resultatet, balansen eller selskapets stilling for øvrig.

 

Selskapets virksomhet medfører ikke noen finansiell risiko.  Selskapet driver heller ikke forskning eller utviklingsvirksomhet (FoU). For regnskapstall vises det til Resultatregnskap med noter.

 

Regnskapet for 2018 er ført av MPR regnskapsbyrå.

 

Selskapets framtidsutsikter

 

ABM-media as har hatt et driftsår uten store problemer eller uforutsette hendelser.

 

Selskapet mottar tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til drift av Bok og Bibliotek, og fra Kulturrådet til drift av Museumsnytt. I tillegg er det inngått avtale med Norsk Bibliotekforening om et tilskudd mot at NBF får egne sider til organisasjonsstoff i Bok og Bibliotek og bladet sendes alle NBFs medlemmer. Norges museumsforbund betaler for at Museumsnytt sendes til Museumsforeningens medlemmer.

 

Selskapets forlagsvirksomhet synes stabil.  Denne virksomheten har vært selvfinansierende siden starten i 2008.

 

 

Oslo, 31. desember 2018

  1. mars 2018

 

 

 

______________________                                                  ________________________

Bård Frydenlund                                                         Heidi Meen

 

 

 

______________________                                                  ________________________

Nils Pharo                                                                       Nina Granlund Sæther

 

 

______________________                                                  ________________________

Birgitte Kjos-Fonn                                                      Lars Egeland