Årsmelding 2019

Om virksomheten

ABM-media AS ble etablert 8.11 2006 og er eid av OsloMet – storbyuniversitetet (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (45 %) og  Arkivforbundet (10 %).  ABM-media AS driver sin virksomhet fra OsloMet, Pilestredet 48, 0130 Oslo.  Redaktørene for tidsskriftene Museumsnytt og Bok og Bibliotek har kontorer i Universitetsgata 14 samlokalisert med Norsk Bibliotekforening og Norges museumsforbund.

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har i 2018 utgitt tidsskriftene Bok og bibliotek, Museumsnytt og Tidsskriftet Arkiv.no (digitalt).

 

ABM-media har egne nettsider.

 

Bok og bibliotek er utgitt med 5 nr i 2019.  Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet. Ansvarlig redaktør er Odd Letnes.

 

Museumsnytt er utgitt med 4 nummer i 2019. Nyhetssider på nettet oppdateres jevning med kopi av det trykte tidsskriftet.  Ansvarlig redaktør er Signy Norendal.

 

Tidsskriftet Arkiv.no har vitenskapelig godkjenning på nivå 1. De første artiklene med slik godkjenning ble publisert i 2011. Det er ikke publisert noen artikler i 2019. Styret arbeider med en et prosjekt for revitalisering/ eventuell etablering av et nytt arkiv-tidsskrift. Det er bevilget penger fra Arkivverket til dette arbeidet i 2020.

 

ABM-media as (forlagsvirksomheten) har ikke utgitt noen publikasjoner i 2019 men har solgt tidligere utgivelser for kr. 48.000.-

 

Organisasjon

 

ABM-media AS hadde ved utgangen av 2019 2 heltidsansatte. I tillegg er det inngått en avtale med Læringssenter og bibliotek ved OsloMet om å utføre daglig leder-oppgaver (Lars Egeland) samt at Kristin Larsen ved OsloMet utfører regnskapsoppgaver og arbeid for forlagsvirksomheten.

 

 

Styret og styrets arbeid

Styret har i 2019 hatt 4 styremøter og behandlet 22 saker.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 7. juni 2019.

 

Generalforsamlingen behandlet ikke valg av styre. Sittende styre ble valgt ved ordinær generalforsamling 14. mai 2018 og består av:

  • Styreleder Bård Frydenlund
  • Nestleder Heidi Meen
  • Styremedlem Nina Granlund Sæther
  • Styremedlem Nils Pharo
  • Styremedlem Birgitte Kjos-Fonn
  • Varamedlem: Lars Emil Hansen

 

 

 

Arbeidsmiljø og det ytre arbeidsmiljø

 

Det har ikke vært sykefravær relatert til arbeidsforhold. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker i 2019.

Selskapet har pensjonsforsikring for de ansatte som tilfredsstiller krav om lov om obligatorisk tjenestepensjon.

 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

 

Likestilling.

 

Ved utgangen av 2018 var det ansatt en mann og en kvinne i ABM-media AS.  Det er ingen lønnsforskjeller i selskapet basert på kjønn.

 

Regnskap og resultatdisponering

 

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Regnskapet for 2019 gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019.

 

ABM- media AS har et positivt regnskapsresultat for 2019 på kr 186.491 som foreslås overført til fri egenkapital.

 

 

Fri egenkapital er fortsatt av et omfang som tillater investering i enkelttiltak for selskapets virksomheter.

 

Det har ikke inntrådt forhold i selskapet siden årsskiftet som påvirker resultatet, balansen eller selskapets stilling for øvrig.

 

Selskapets virksomhet medfører ikke noen finansiell risiko.  Selskapet driver heller ikke forskning eller utviklingsvirksomhet (FoU). For regnskapstall vises det til Resultatregnskap med noter.

 

Regnskapet for 2019 er ført av MPR regnskapsbyrå.

 

Selskapets framtidsutsikter

 

ABM-media as har hatt et driftsår uten store problemer eller uforutsette hendelser.

 

Selskapet mottar tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til drift av Bok og Bibliotek, og fra Kulturrådet til drift av Museumsnytt. I tillegg er det inngått avtale med Norsk Bibliotekforening om et tilskudd mot at NBF får egne sider til organisasjonsstoff i Bok og Bibliotek og bladet sendes alle NBFs medlemmer. Norges museumsforbund betaler for at Museumsnytt sendes til Museumsforeningens medlemmer.

 

 

 

Oslo, 31. desember 2019

  1. april 2020

 

 

 

______________________                                                  ________________________

Bård Frydenlund                                                         Heidi Meen

 

 

 

______________________                                                  ________________________

Nils Pharo                                                                       Nina Granlund Sæther

 

 

______________________                                                  ________________________

Birgitte Kjos-Fonn                                                      Lars Emil Hansen

 

 

 

 

 

_____________________

Lars Egeland