Årsberetning 2016

Om virksomheten

ABM Media AS ble etablert 8.11 2006 og er eid av Høgskolen i Oslo og Akershus (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (44,75 %), Landslaget for lokal- og privatarkiv (10 %) og Biblioteksentralen AL (0, 25%).  ABM-media AS driver sin virksomhet fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, 0130 Oslo.  Redaktørene for tidsskriftene Museumsnytt og Bok og Bibliotek hadde felles kontorer i Camilla Colletts vei 1, Oslo, men flyttet høsten 2016 til Universitetsgata 14 der de har felles kontorer med Norsk Bibliotekforening og Norges Museumsforbund.

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har i 2016 utgitt tidsskriftene Bok og bibliotek, Museumsnytt og Tidsskriftet Arkiv.no (digitalt).

Bok og bibliotek er utgitt med 6 nr i 2016. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet. Ansvarlig redaktør er Odd Letnes.

Museumsnytt er utgitt med 5 nummer i 2016. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet.  Ansvarlig redaktør er Signy Norendal.

Tidsskriftet Arkiv.no har vitenskapelig godkjenning på nivå 1. De første artiklene med slik godkjenning ble publisert i 2011. Det er publisert 5 artikler i tidsskriftet i 2016.

ABM-media as (forlagsvirksomheten) har utgitt 1 publikasjon i 2016:  #arkividag : relevans, medvirkning, dialog. Redigert av Marit Hosar, Ellen Røsjø, Bente Jensen, Cgharlotte S.H. Jensen, Anne Ketola og Maria Larsson Østergren. Boka ble trykt i et opplag på 1.000 hvorav oppimot 200 ble solgt i 2016. Boka har et jevnt salg. Samlet salg utgjorde 107.000.- fra forlaget.

Organisasjon

ABM Media AS hadde ved utgangen av 2015 2 heltidsansatte. I tillegg var det inngått en avtale med Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus om å utføre daglig leder-oppgaver (Lars Egeland).

 

Styret og styrets arbeid

Styret bestod ved utgangen av 2016 av

Nils Pharo (leder), professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nina Granlund Sæther (nestleder), redaktør Hus & Bolig

Børge Hofset (fast møtende vara), adm. direktør, Biblioteksentralen AL,

Guri Hjeltnes, direktør Holocaustsenteret

Ole Martin Rønning, nestleder Arbark

Ingjerd Skrede, informasjonsdirektør, Nasjonalbiblioteket

 

Styret har i 2016 hatt 3 styremøter og behandlet 14 saker.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 2. mai 2016.

 

Arbeidsmiljø og det ytre arbeidsmiljø

 Det har ikke vært sykefravær relatert til arbeidsforhold. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker i 2016.

Selskapet har pensjonsforsikring for de ansatte som tilfredsstiller krav om lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

 

Likestilling.

 

Ved utgangen av 2016 var det ansatt en mann og en kvinne i ABM-media AS.  Det er ingen lønnsforskjeller i selskapet basert på kjønn.

 

Regnskap og resultatdisponering

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Regnskapet for 2016 gjelder for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016.

ABM- media AS har et negativt regnskapsresultat for 2016 på kr -182 110.-.

Fri egenkapital er fortsatt av et omfang som tillater investering i enkelttiltak for selskapets virksomheter.

Styret vedtok i fjor med støtte fra generalforsamlingen at 150.000 av overskuddet fra 2015 skulle disponeres til fond for markedsføring og utvikling av museumsnytt, mens resten ble tilført annen egenkapital. Disse midlene inngår i årets underskudd.

Det har ikke inntrådt forhold i selskapet siden årsskiftet som påvirker resultatet, balansen eller selskapets stilling for øvrig.

Selskapets virksomhet medfører ikke noen finansiell risiko.  Selskapet driver heller ikke forskning eller utviklingsvirksomhet (FoU). For regnskapstall vises det til Resultatregnskap med noter.

Selskapet byttet regnskapsfører på slutten av 2016. Biblioteksentralen hadde vært regnskapsfører, men det kom innvendinger mot denne ordningen fra BS sin revisor. BS har likevel fullført regnskapet for 2016, mens fra 2017 har ABM-media avtale med MPR regnskapsbyrå. Det betyr også at det er innført nye og mer digitaliserte rutiner for regnskapsføring.

 

Selskapets framtidsutsikter

 

ABM-media as har hatt et uproblematisk driftsår.

Selskapet mottar tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til drift av Bok og Bibliotek, og fra Kulturrådet til drift av Museumsnytt. I tillegg er det inngått avtale med Norsk Bibliotekforening om et tilskudd mot at NBF får egne sider til organisasjonsstoff i Bok og Bibliotek og bladet sendes alle NBFs medlemmer. Norges Museumsforbund betaler for at Museumsnytt sendes til Museumsforeningens medlemmer.

Selskapets forlagsvirksomhet synes stabil.  Denne virksomheten har vært selvfinansierende siden starten i 2008, og det er en økende interesse for utgivelser utover de faglige rammer som ligger i abm-begrepet.

 

 

Oslo, 31. desember 2016

  1. april 2017

 

 

 

______________________                                               ________________________

Nils Pharo                                                                   Nina Granlund Sæther

 

 

 

______________________                                               ________________________

Ingjerd Skrede                                                           Guri Hjeltnes

 

 

______________________                                               ________________________

Ole Martin Rønning                                               Børge Hofset

 

 

 

 

______________________

Lars Egeland