Årsberetning 2015

 

ÅRSBERETNING 2015

Om virksomheten

ABM Media AS ble etablert 8.11 2006 og er eid av Høgskolen i Oslo og Akershus (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (44,75 %), Landslaget for lokal- og privatarkiv (10 %) og Biblioteksentralen AL (0, 25%).  ABM-media AS driver sin virksomhet fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, 0130 Oslo.  Redaktørene for tidsskriftene Museumsnytt og Bok og Bibliotek hadde felles kontorer i Camilla Colletts vei 1, Oslo.

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har i 2015 utgitt tidsskriftene Bok og bibliotek, Museumsnytt og Tidsskriftet Arkiv.no (digitalt).

Bok og bibliotek er utgitt med 6 nr i 2015. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet. Ansvarlig redaktør er Odd Letnes.

Museumsnytt er utgitt med 5 nummer i 2015. Nyhetssidene på nettet oppdateres jevnlig. Her ligger også en digital kopi av tidligere utgaver av det trykte tidsskriftet.  Ansvarlig redaktør er Signy Norendal.

Tidsskriftet Arkiv.no har vitenskapelig godkjenning på nivå 1. De første artiklene med slik godkjenning ble publisert i 2011. Tidsskriftet var uten aktivitet i 2013, men ble relansert på ny teknologisk plattform i desember 2014. Det er publisert to artikler i tidsskriftet i 2015.

ABM-media as (forlagsvirksomheten) har utgitt 2 publikasjoner i 2015:

–        Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes: Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying.

–        Ragnar Audunsson (red): Samle, formidle, dele. 75 år med bibliotekarutdanning.

 

Organisasjon

ABM Media AS hadde ved utgangen av 2015 2 heltidsansatte. I tillegg var det inngått en avtale med Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus om å utføre daglig leder-oppgaver (Lars Egeland).

 

Styre og styrets arbeid

 Styret bestod ved utgangen av 2015 av

Nils Pharo (leder), professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nina Granlund Sæther (nestleder), redaktør Hus & Bolig

Børge Hofset (fast møtende vara), adm. direktør, Biblioteksentralen AL,

Guri Hjeltnes, direktør Holocaustsenteret

Ole Martin Rønning, nestleder Arbark

Ingjerd Skrede, informasjonsdirektør, Nasjonalbiblioteket

 

Inntil generalforsamlingen 4. mai satt følgende i styret:

Grete Bergh, leder

Nina Granlund Sæther, nestleder

Tom Oddby, styremedlem

Inger Anne Hovland, styremedlem

Ingjerd Skrede, styremedlem

Børge Hofset, møtende varamedlem.

Styret har i 2015 hatt 4 styremøter og behandlet 22 saker.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 4. mai 2015.

 

Arbeidsmiljø og det ytre arbeidsmiljø

 Det har ikke vært sykefravær relatert til arbeidsforhold. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker i 2015.

Selskapet har pensjonsforsikring for de ansatte som tilfredsstiller krav om lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

 

Likestilling.

 Ved utgangen av 2015 var det ansatt en mann og en kvinne i ABM-media AS.  Det er ingen lønnsforskjeller i selskapet basert på kjønn.

 Regnskap og resultatdisponering

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Regnskapet for 2015 gjelder for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015.

ABM- media AS har et positivt regnskapsresultat for 2015 på kr 205.238.-

Fri egenkapital er fortsatt av et omfang som tillater investering i enkelttiltak for selskapets virksomheter.

Styret innstiller på at 150.000 av årets overskudd disponeres til fond for markedsføring og utvikling av Museumsnytt og Bok og Bibliotek, mens resten tilføres annen egenkapital.

Det har ikke inntrådt forhold i selskapet siden årsskiftet som påvirker resultatet, balansen eller selskapets stilling for øvrig.

Selskapets virksomhet medfører ikke noen finansiell risiko.  Selskapet driver heller ikke forskning eller utviklingsvirksomhet (FoU). For regnskapstall vises det til Resultatregnskap med noter.

 

Selskapets framtidsutsikter

 ABM-media as har hatt et uproblematisk driftsår.

Selskapet mottar tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til drift av Bok og Bibliotek, og fra Kulturrådet til drift av Museumsnytt. I tillegg er det inngått avtale med Norsk Bibliotekforening om et tilskudd mot at NBF får egne sider til organisasjonsstoff i Bok og Bibliotek og bladet sendes alle NBFs medlemmer. Norges Museumsforbund betaler for at Museumsnytt sendes til Museumsforeningens medlemmer.

Selskapets forlagsvirksomhet synes stabil.  Denne virksomheten har vært selvfinansierende siden starten i 2008, og det er en økende interesse for utgivelser utover de faglige rammer som ligger i abm-begrepet.

 

Oslo, 31. desember 2015

  1. mars 2016

 

______________________                                               ________________________

Nils Pharo                                                                   Nina Granlund Sæther

______________________                                               ________________________

Ingjerd Skrede                                                           Guri Hjeltnes

______________________                                               ________________________

Ole Martin Rønning                                               Børge Hofset

______________________

Lars Egeland